Algemene Voorwaarden Kantien Karolien

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen.

Klant: de wederpartij van Kantien Karolien met wie Kantien Karolien een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

Partijen: Kantien Karolien en Klant gezamenlijk.

Kantien Karolien: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

Website: de website van Kantien Karolien, te vinden onder de URL: www.kantienkarolien.com

Product: zaken, welke Kantien Karolien op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Bij ontevredenheid over een online cursus, of om welke reden dan ook, neem dan contact met ons op via [email protected] binnen zeven (7) dagen na de datum waarop de cursus is betaald. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we, naar eigen goeddunken, een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de aankoopprijs van de cursus bieden.

Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Totstandkoming Overeenkomst

De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Kantien Karolien, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

Kantien Karolien garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Kantien Karolien hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Kantien Karolien er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Kantien Karolien mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

Kantien Karolien behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Karolien Hermans / Kantien Karolien geeft geen medisch advies.

Prijzen en betaling

Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Kantien Karolien is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.kantienkarolien.com

Verwerking persoonsgegevens

Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

de Klant te informeren over de leveringen;

behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Kantien Karolien.

Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van Kantien Karolien en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Kantien Karolien deze uitingen sturen.

De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Kantien Karolien aan te passen bij onjuistheden.

Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Kantien Karolien, welk contact telefonisch, schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Kantien Karolien zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Overige bepalingen

Kantien Karolien is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Kantien Karolien inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.